Kerkblad nummer 11; verschijningsdatum 18-06-2022

Kerkdiensten

Zie hiervoor het preekrooster

Koster

In juni dhr. J.D. Maasdam
In juli dhr. J.G. de Wilde

Autodienst

19-06: dhr. C. van Nieuwenhuijzen ()
26-06: dhr. J. Oudijn ()
03-07: dhr. A. de Heer ()

Oppas / Nevendienst / Reserve

19-06: J. en M. Hoogendijk / G. Schaarman / A. de Haan
26-06: N. v. Herk / M. Hofland / T. Korts
03-07: M. Huijser / E. Antes / G. v. Baaren

Ziekte en zorgen

Met Tineke Snijder zijn we dankbaar dat de operatie voorspoedig is verlopen. De nog te verwachten uitslagen zullen het vervolg van het behandeltraject gaan bepalen. We danken God met Tineke en Kees voor Zijn bewarende hand en dat ze het mocht ervaren dat ze er niet alleen voor stond. We bidden om zegen over de verdere behandelingen en om voorspoedig herstel.
Om die zegen bidden we ook voor Mevrouw Doff-Plaisier. Ze heeft te horen gekregen dat ze om te beginnen een hormoonkuur zal moeten ondergaan. In ziekte en zorgen mogen we weten dat Zijn sterke hand ons nooit los zal laten. Bij Hem kunnen we altijd terecht! ‘Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen’ (Ps.116:1,2).

In memoriam

Marcel en Desiree Zantman waren samen met hun kinderen in verwachting van een dochtertje. Op 7 juni gingen ze voor een controle-echo naar het ziekenhuis. Daar kregen ze de vreselijke boodschap te horen dat hun meisje niet meer leefde. Op 9 juni 2022 moesten Marcel en Desiree opnieuw naar het ziekenhuis en die avond werd Ziva Noa Maria Zantman, na een zwangerschap van 20 weken, geboren. Op 13 juni brachten we in een dienst ons verdriet bij God. We lazen met elkaar Psalm 139 en stonden stil bij vers 5b: ‘U legt Uw hand op mij’. Want dat is wat Desiree letterlijk mocht ervaren op het moment dat het echo-apparaat haar buik raakte. Ook stonden we stil bij vers 14: ‘ontzagwekkend wonderlijk gemaakt’; hoe klein ze ook was, het waren woorden die bij Ziva hoorden! Wat hadden ze haar graag zien opgroeien, maar het mocht niet zo zijn. Naast de vragen die er blijven, blijft het vertrouwen op God, dat Hij Ziva in Zijn wijsheid nu al heeft thuisgehaald. Marcel, Desiree, Destiny, Elisa en Djenna, we wensen jullie de kracht van de Heilige Geest toe, waarmee God jullie Zijn onmisbare troost wil geven!

Verhuizing

Mevrouw de Wilt-van der Heiden is naar de provincie Zeeland verhuisd. Haar nieuwe adres is: Cederhof, Cederlaan 9, 4421BZ KAPELLE. Na het overlijden van haar man moest ze noodgedwongen Bolnes al verlaten. Met deze verhuizing is ze van onze wijkgemeente en woonplaats gescheiden, maar is ze in de gelukkige omstandigheid nu dicht bij haar zoon te zijn. We wensen mevrouw van der Wilt van harte Gods zegen toe in haar nieuwe woning.

Nederland Zingt Dienst

Aanstaande zondagmiddag zal er om 15.00 uur weer een Nederland Zingt Dienst gehouden worden. Dit keer staan er opwekkingsliederen op het programma. Voor meer informatie, zie de algemene berichten.

Inzameling Voedselbank

In samenwerking met de Protestantse Gemeente zamelen we ook deze maand weer producten in voor de Voedselbank. Op zondag 3 juli zal er in de hal van de kerk weer een krat staan. De producten waar deze keer het accent op ligt zijn: koffie, thee, koffiemelk, suiker, beschuit, crackers en levensmiddelen in blik of pot. Van harte aanbevolen.

Afsluiting kinderwerk

Het oppas- en kindernevendienstseizoen wordt op zaterdag 25 juni afgesloten met een spelletjesochtend en een high-tea. Alle kinderen zijn deze ochtend welkom vanaf 9.30 uur in het verenigingsgebouw van de kerk, we beginnen om 9.45 uur. Om 12.30 uur is de ochtend afgelopen. Opgeven kan bij de juffen. We hopen dat jullie erbij zijn!

Tenslotte

Op 28 juni hoopt uw kerkenraad weer te vergaderen. Wilt u bidden voor deze vergadering en voor al het andere werk dat in onze gemeente mag gebeuren? En vergeet u vooral ook niet om te danken voor al het moois wat we het afgelopen seizoen hebben ontvangen: de doorgaande prediking in Bolnes, het werk van de HVD, de avonden van de mannenvereniging, jonge gezinnen die mee zijn gaan leven, het kindermoment, de kindernevendienst, de bijbelgesprekskring en Het Anker! De Heilige Geest van Pinksteren waait nog steeds, ook in Bolnes. Laten we letten op Zijn wind om ons als gemeente, maar ook persoonlijk, mee te laten voeren!

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Door dit leven aan Uw hand
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig
Wees mijn Gids in 't barre land
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider
Vul mij met Uw Geest steeds meer
Vul mij met Uw Geest steeds meer

Ontvangt allen een hartelijke groet van Mariette & Peter Huijser

Verjaardagen

Wij denken aan de gemeenteleden die in de laatste week van juni 70 jaar of ouder worden:
27-06 mevr. A.J. van Nieuwenhuijzen-de Ruiter
28-06 mevr. H. Slobbe-Groenendijk
Wij wensen u Gods zegen toe in uw nieuwe levensjaar.

Diaconie

Collecten + bijdrage via de bank: 22-05 Woord en Daad € 78,05 en Avondsmaalbekers € 200,00; 26-05 Diaconie € 40,80; 29-05 HVD € 58,70; Gift via br. De Wilde voor HVD € 20,00
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw giften.

Collecte Victory4All

Op 3 juli is er in onze wijk een extra collecte voor kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven. Ze hebben te maken met verschrikkelijke situaties, honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg. Meestal hebben ze geen enkele hoop en verwachten ze dat hun toekomst niet veel beter zal zijn dan die van de mensen om hen heen.
Elke dag blijven er meer kinderen als wees achter of worden ze op een andere manier geraakt door HIV/Aids.
Goed onderwijs, wat de kinderen de kans op een betere toekomst kan geven, is erg duur in Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen.
Wij hebben verschillende projecten om deze kinderen goed onderwijs en begeleiding te bieden. Dit geeft hen hoop op een toekomst zonder armoede en ellende. De Bijbel, Gods woord is onze leidraad. Meer info op https://victory4all.nl

Zending

05-06 Pinkstercollecte € 160,15 en Offerblokken € 57,35
Namens de zendingscommissie hartelijk dank voor uw giften.-

College van Kerkrentmeesters

Verantwoording: Via de ING ontvangen van 22-05 t/m 11-06: Alg. kerkenwerk € 13,00; Eigen wijk € 45,00; Kerkelijk werk € 247,50; Wijkfonds € 47,00. Allen hartelijk dank voor uw donaties t.b.v. de diverse collecten. Via de collecten in de erediensten 01-05 kerkelijk werk € 42,75; 08-05 Alg. kerkenwerk € 62,40; wijkfonds € 41,65; 15-05 kerkelijk werk € 42,30; eigen wijk € 44,10; wijkfonds € 13,25; 22-05 kerkelijk werk € 58,20; wijkfonds € 28,30; 26-05 kerkelijk werk € 44,30; wijkfonds € 23,60; 29-05 kerkelijk werk € 37,22; wijkfonds € 22,00. Giften: Voor de kerk via de ING € 1000,00 en € 20,00. Voor de kerkradio via br. De Haan € 5,00. Voor het verjaardagfonds via de ING € 20,00.
Allen hartelijk dank voor uw giften.

Verkoop collectebonnen

Maandag 27 juni is er van 19.15 tot 19.45 uur in de consistoriekamer van de Boezemkerk gelegenheid tot de koop van collectebonnen.

Kopij kerkblad

De kopij voor het volgende kerkblad kunt u inleveren voor 10 juli via