Beleidsplan van de hervormde wijkgemeente Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes 2019-2023

Waarom een beleidsplan?

We hebben een ´Plaatselijke regeling´. Daarin zijn allerlei regels en afspraken vastgelegd. Onder andere over de werkwijze van de wijkkerkenraad en over de vermogensrechtelijke aangelegenheden (kerkrentmeesterlijk en diaconaal). Naast de plaatselijke regeling is er ook nog een beleidsplan. Daarin staat principieel omschreven hoe we werkzaam zijn bij de Boezemkerk. De jaargids, die elk jaar verschijnt, geeft informatie over activiteiten, adressen, dingen die we zus of zo gewend zijn. Belangrijk om enkele wezenlijke zaken ook officieel vast te leggen. Daar heeft de Synode om gevraagd, en daarom een beleidsplan. We kunnen daarin ook aangeven hoe we soms een andere keuze maken dan de nieuwe kerkorde ons aanreikt.

Hervormde gemeente

De wijkgemeente Boezemkerk hoort bij de hervormde gemeente van Ridderkerk en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Onder de huidige omstandigheden zullen we vooralsnog niet samengaan of samenwerken met de Protestantse Gemeente van Bolnes. Het grondgebied van onze wijk wordt bepaald door de grenzen van de burgerlijke wijk Bolnes en is gelegen tussen het Dijkje, de Rotterdamse Weg, de Kievitsweg, de Donckselaan en de rivier de Nieuwe Maas.

Grondslag

In Mattheüs 16:16 horen we hoe Petrus geloofsbelijdenis heeft gedaan. Hij zegt tegen de Heere Jezus: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Het geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor de gemeente. In de Heilige Schift wordt bekend gemaakt dat de Heere Jezus Christus een levend fundament is. De Bijbel is daarom onmisbaar voor ons. We zijn afhankelijk van God de Heilige Geest, Die ons helpt en leiding geeft. Voor de uitleg van de Bijbel in de prediking en in het dagelijks leven weten we ons exclusief gebonden aan de Drie Formulieren van Enigheid. Wij belijden ons geloof met de woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis, die van Nicea en die van Athanasius.

Prediking

We zijn bekend met de prediking naar ´Schrift en Belijdenis´. Dat wensen we in de Boezemkerk zo te houden. In principe zullen er alleen gastpredikanten worden uitgenodigd die lid zijn van de PKN en geestelijke verwantschap hebben met de identiteit van onze gemeente.

Sacramenten

De kinderdoop staat hoog bij ons aangeschreven. Kinderen van de gemeente behoren gedoopt te wezen. Na een periode van catechese kan iemand openbare geloofsbelijdenis doen. Wie als kind niet is gedoopt, krijgt dan het teken van Gods verbond. Belijdende leden (die niet onder censuur staan) worden toegelaten tot het Heilig Avondmaal.

Pastoraat

De kerkenraad heeft de zorg voor de kudde. Op elke vergadering van de kerkenraad komen zaken aan de orde zoals: het huisbezoek door de predikant en het reguliere bezoekwerk door de kerkenraadsleden. Gemeenteleden kunnen te allen tijde een beroep doen op de kerkenraad en vragen om bezoek. Vorming en toerusting geschieden door de catechese, het kringwerk zoals Bijbelkring en de bezinningskring rond de viering van het Heilig Avondmaal. Voor de oudere en/of alleenstaande gemeenteleden worden er contactmiddagen belegd.

Jeugdwerk

Het werk onder de jeugd heeft de aandacht van de kerkenraad. Voor zover mogelijk wordt de jeugd door middel van catechese, jeugdvereniging of clubwerk bij de gemeente betrokken.

Evangelisatiewerk

Zij die nieuw-ingekomen zijn in de gemeente en zij die vervreemd zijn van het evangelie worden bezocht. Aan evangelisatiewerk binnen de centrale gemeente wordt medewerking verleend.

Verenigingswerk

De mannenvereniging en vrouwen bijbel gesprekskring zijn actief werkzaam. De kerkenraad wil 1 of 2 keer per jaar een preekbespreking organiseren, waarvoor ook gemeenteleden worden uitgenodigd.

Zorg voor elkaar

Het onderlinge pastoraat - het op elkaar letten - is een belangrijke taak binnen de christelijke gemeente. Het ambt van alle gelovigen geldt voor elk gemeentelid. Gemeente-zijn kan in blijde en droeve dagen gestalte krijgen door blijken van medeleven. De dames van de HVD bezoeken de oudere en alleenstaande gemeenteleden van 75 jaar en ouder. De HVD is betrokken bij de contactmiddagen en verzorgen de koffiedienst bij de ontmoeting na de morgendienst op de eerste zondag van de maand.

Zending

Een levende gemeente is ook een missionaire gemeente. Sinds jaar en dag wordt ruime aandacht gegeven aan het zendingswerk van de Gereformeerde Zendings-Bond (GZB). Vanuit de Boezemkerk wordt het GZB-project van Harriëtte Smit ondersteund, die als missionair jeugdwerker in Frankrijk werkzaam is. Giften voor dit werk worden ingezameld via een maandelijkse collecte in de kerk, giften en sponsoring.

Ambten

We kennen in onze gemeente het ambt van: ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester. Belijdende leden hebben stemrecht. Mannelijke gemeenteleden hebben een actief en passief kiesrecht (kiezen en gekozen worden). Vrouwelijke leden hebben een actief kiesrecht, kunnen dus niet gekozen worden tot ambtsdrager. Een ambtsdrager heeft een zittingstijd van vier jaren en kan tweemaal herkozen worden. Voor de wijze van verkiezen wordt verwezen naar de ´plaatselijke regeling´.

Liturgie

De orde van dienst blijft zoals we die nu kennen. De Schriftlezing geschiedt als regel uit de Herziene Statenvertaling, maar de voorganger mag ook gebruik maken van de Staten Vertaling. In het verleden is vastgelegd dat een confessioneel predikant de vrijheid heeft de Vertaling van 1951 te gebruiken. Van alle drie de vertalingen is een exemplaar op de kansel aanwezig. Voor het zingen geven we de voorkeur aan het Boek der Psalmen met de Enige Gezangen. De bundel Weerklank en eventueel de bundel met gezangen van de N.H. Kerk uit 1938 mogen door predikanten worden gebruikt. Op de hoge feestdagen Kerst, Pasen en Pinksteren zingen we een kwartier voor de dienst gezangen en andere christelijke liederen die daarop betrekking hebben.

Huwelijk

Vanuit de Bijbel kennen we het huwelijk tussen man en vrouw. Deze echtverbintenis is door God ingesteld. We hebben de opdracht om deze instelling heilig te houden. Als kerkenraad willen wij de hoge waarde van de huwelijksvoltrekking onderstrepen met een officiële eredienst, waarin het jawoord wordt herhaald voor God, te midden van de gemeente. Voorafgaande aan de huwelijksvoltrekking heeft een huwelijksgesprek plaats met de predikant, daarbij is ook de wijkouderling aanwezig. Als er sprake is van ongehuwd samenwonen, kan de huwelijksbevestiging alleen plaatsvinden als tijdens het huwelijksgesprek schuldbelijdenis wordt uitgesproken. Aanvragen tot het zegenen van een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht kunnen niet gehonoreerd worden.

Begrafenis en crematie

Bij droefheid rond een overlijden willen we als kerkenraad en gemeente erbij zijn. Er ´omheen staan´. We willen graag medewerking verlenen aan een rouwdienst met dominee en een ouderling als vertegenwoordiger van de kerkenraad erbij. In overleg met de nabestaanden kan een rouwdienst gehouden worden, thuis, in een rouwcentrum, of in het kerkgebouw. Als kerkenraad hebben we Bijbelse bezwaren tegen een crematie. Daarom zijn wij niet voor een rouwdienst in het crematorium. Ons medeleven met rouw en rouwverwerking geldt voor alle leden van de gemeente, ook voor geboorteleden.

Lidmaatschap

Als men binnen de geografische grenzen van een (wijk)gemeente woont, zal men in de administratie worden opgenomen als lid van die (wijk)gemeente. Als men zich in die gemeente niet thuis voelt, en met een andere (wijk)gemeente wil meeleven, kan men dat kenbaar maken bij de kerkenraad van die gemeente. De ledenadministrateur van deze wijkgemeente, dhr. J. van Herk, verzorgt de overschrijvingen naar onze wijkgemeente.

Gemeenteavond

De kerkenraad belegt met enige regelmaat een gemeenteavond, waar een onderwerp van bezinning aan de orde wordt gesteld over geestelijk leven, de zending o.i.d. Om een onderwerp in te leiden kan een spreker van buiten de gemeente worden uitgenodigd. Gemeenteleden die dingen van belang aan de orde willen stellen, krijgen bij de rondvraag daarvoor de gelegenheid. Als iemand een verandering wenst, zal dit te allen tijde in de vergadering van de kerkenraad worden behandeld.

College van diakenen

De taak van de diaken is kort te omschrijven: het is een ambtsdrager met een bijzondere opdracht. In de eerste christelijke gemeente zijn diakenen aangesteld om voor de armen te zorgen (Handelingen 6: 1-7). De diaken moet het dienstbetoon in de gemeente stimuleren en gaat de gemeente daarin voor. Hij moet aandacht hebben voor individuele, maatschappelijke noden binnen de eigen gemeente maar ook wereldwijd ligt er een belangrijke taak. In de gemeente is de diaken ook het aanspreekpunt om (soms verborgen) noden te melden. Het diaconaat is echter als kerkelijke aangelegenheid niet hetzelfde als ontwikkelingshulp of algemeen humanitaire bijstand. Diaconaat, dat de verwijzing naar Christus niet zoekt, is in principe geen diaconaat en geen getuigenis, hoezeer het soms ook kan zijn dat daden van hulp en liefde doordringen waar voor het Woord geen plaats (meer) is. Op grond van het bovenstaande is het werkterrein van de diaconie als volgt aan te geven:

 1. Het (ambtelijk) functioneren in de eredienst: inzamelen van de gaven, dienen aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal.
 2. Zorg voor noden binnen de gemeente aan:
  1. Psychisch en sociaal zwakken binnen de kerkelijke gemeente;
  2. Gemeenteleden in bijzondere situaties: rouwdragenden, eenzamen, gehandicapten, werklozen en alleengaanden.
 3. Zorg voor ouderen.
 4. Het informeren van de gemeente over en bijdragen in de leniging van noden elders in Nederland en daarbuiten.
 5. Het participeren of het doen participeren in zorginstellingen.
 6. Het participeren in het bestuurlijk werk van De Centrale Diaconie en het I.D.B.
 7. Verder wordt verwezen naar het beleidsplan van de Centrale Diaconie van de Hervormde gemeente Ridderkerk.

College van kerkrentmeesters

Naar de bepalingen van de kerkorde is het college van kerkrentmeesters van een (wijk)gemeente belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Dit omvat alle goederen en bezittingen van de gemeente, waarvan de gemeente als rechtspersoon eigenares of bezitster is. Het college van kerkrentmeesters heeft daartoe de volgende taken:

Geldwerving

Het zorg dragen voor de geldwerving, waaronder worden gerekend:

 1. de inzamelingen (collecten) tijdens de kerkdiensten
 2. de uitvoering van de actie kerkbalans
 3. het innen en registreren van de vrijwillige bijdrage
 4. het inzamelen van afdracht voor de Solidariteitskas
 5. vermelding van de ontvangen collecten en giften in het kerkblad
 6. de uitvoering van eventuele bijzondere acties met een speciale bestemming.

Voorzien in stoffelijke behoeften

Het voorzien in stoffelijke behoeften van de wijkgemeente, waaronder wordt gerekend het beschikbaar stellen van geldmiddelen ter bekostiging van:

 1. salarissen, vergoedingen en sociale voorzieningen van de wijkpredikant, gastpredikanten, koster, organist en andere professionele medewerk(st)ers
 2. het aanstellen van een koster, organist, en andere professionele medewerk(st)ers
 3. het in bezit hebben of huren, gebruiken en onderhouden van het kerkgebouw, verenigingsgebouw en pastorie
 4. kerkdiensten, pastoraat, catechese, jeugdwerk, evangelisatie en overig werk ter geestelijke vorming
 5. bijdragen en contributies aan plaatselijke, regionale, provinciale en landelijke kerkelijke organen
 6. verzekeringen, bestuur, beheer en administratie.

Verdere taken

Hieronder wordt gerekend:

 1. het verzorgen van de financiële administratie; (de begroting en de jaarrekening worden door het college van kerkrentmeesters van de centrale gemeente opgesteld)
 2. het bijhouden van de ledenadministratie
 3. het aanstellen van medewerk(st)ers; de verantwoordelijkheid dragen voor het werk wat deze medewerk(st)ers verrichten en indien daar een dringende reden voor is iemand van zijn of haar taak ontheffen
 4. het vaststellen van de vergoedingen voor de organisten, koster en overige medewerk(st)ers
 5. het opstellen en actualiseren van functieomschrijvingen en werkinstructies voor organisten, koster en overige medewerk(st)ers
 6. het zorg dragen voor een goede technische staat van de gebouwen met inbegrip van het noodzakelijk onderhoud, investeringen in gebouwen en inventaris, alsmede groot onderhoud
 7. het beheer voeren over het kerkgebouw, verenigingsgebouw en de inventaris
 8. in voorkomende gevallen het verhuren van een van de gebouwen of delen daarvan aan derden, met inachtneming van het door de kerkenraad geformuleerde beleid mag de doelstelling niet strijdig zijn met de doelstelling van de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters werkt in overleg met en in verantwoordelijkheid aan de wijkkerkenraad en staat onder toezicht van het Centrale college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Ridderkerk. Meer informatie over de taken van het college van kerkrentmeesters kunt u vinden in het beleidsplan van dit centrale college.

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de hervormde wijkgemeente Boezemkerk te Ridderkerk op 10 september 2019.