Beleidsplan van de hervormde wijkgemeente Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes 2023-2027

Waarom een beleidsplan?

Naast de ‘plaatselijke regeling’ (op te vragen bij de scriba), waarin allerlei regels en afspraken zijn vastgelegd over de werkwijze van de wijkkerkenraad, is er ook een beleidsplan. Hierin beschrijven we wie we zijn, waar we voor staan en welke zaken in deze periode in het bijzonder onze aandacht zullen hebben.

Wie zijn wij?

Onze wijkgemeente Boezemkerk maakt deel uit van de Hervormde Gemeente van Ridderkerk (PKN). We zijn een warme, betrokken gemeenschap die open staat voor mensen die op zoek zijn naar houvast en verbondenheid. Iedereen is welkom en je mag komen zoals je bent. We ontmoeten elkaar tijdens de kerkdiensten en bij doordeweekse activiteiten. In goede en minder goede tijden, zijn we ervoor elkaar en bidden we voor elkaar. We weten ons verbonden met onze wijk Bolnes. We streven ernaar om via onze betrokkenheid op Pioniersplek Het Anker, bij te dragen aan het welzijn in de wijk.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat God onze Schepper is en dat Hij ons persoonlijk kent. God houdt zoveel van ons, dat Hij een relatie met ons wil. Om een relatie met Hem mogelijk te maken, zond God Zijn Zoon Jezus naar de aarde. Hij werd mens en Hij liet tijdens Zijn leven zien Wie God is. Dat deed Hij door op te komen voor de zwakken en voor hen die onrecht werd aangedaan. Ook heelde Hij wat gebroken was. Aan het einde van Zijn leven, stierf Jezus aan het kruis. Hij gaf Zijn leven vrijwillig uit handen, als offer voor alles wat tussen God en ons in staat. Zo maakte Jezus de weg voor ons vrij naar God. Na Zijn sterven werd Jezus begraven, maar op de derde dag stond Hij op uit het graf. Uit Jezus’ overwinning op de dood putten wij geloof en hoop dat ook wij zullen opstaan in een eeuwig leven. Totdat het zover is, heeft God ons Zijn Heilige Geest beloofd, Die ons wil troosten en ons vol wil maken met Gods liefde en kracht.

Onze gemeente bestaat uit mensen die dit geloof delen. Door het geloof in Jezus zijn we als een familie met elkaar verbonden. Daarbij staan we als gemeente open voor iedereen die op zoek is naar geborgenheid, zingeving, liefde en (verdieping van het) geloof. Wij dienen namelijk een God die van alle mensen houdt. God houdt dus ook van u/jou! Door het offer van Jezus gelovig aan te nemen, ontvangt ook u en jij eeuwig leven!

Als wij samenkomen

De erediensten in de Boezemkerk zijn momenten waarbij we vieren dat we als de gemeente van Christus samen mogen komen tot Zijn eer. Als we samenkomen, dan wordt er gezongen, gebeden en we lezen uit de Bijbel. Naar aanleiding van wat gelezen is, vindt de verkondiging plaats waarbij we horen van de boodschap die het in zich heeft voor de huidige tijd. We vinden het fijn dat er kinderen zijn die de kerkdienst bezoeken. Daarom is er speciaal voor hen in de morgendienst een kindermoment. Aansluitend kunnen de kleinste kinderen naar de kindernevendienst of naar de oppas.

Om de week is er een middagdienst. Wanneer er geen middagdienst is, ontmoeten we elkaar na de ochtenddienst onder het genot van koffie en thee in het verenigingsgebouw. Op deze zondagmiddagen (zonder middagdienst) zijn we van harte welkom in de Singelkerk of bij de Internationale kerkdienst.

Rond de verschillende feestdagen ontmoeten we elkaar bij speciale activiteiten zoals een Kerst- of Paasbrunch.

Pastoraat

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de herderlijke zorg over de gemeente. De wijkpastor, de wijkouderlingen en de bezoekbroeders gaan op bezoek en gemeenteleden kunnen hiervoor te allen tijde zelf een beroep op hen doen. De dames van de Hervormde Vrouwendienst (HVD) bezoeken de gemeenteleden van 75 jaar en ouder.

Jeugdwerk

Binnen onze gemeente neemt het jeugdwerk een belangrijke plaats in. We zijn verwonderd over het feit dat er weer jonge gezinnen zijn die zich bij onze gemeente hebben aangesloten. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat er voor onze jongeren voldoende ruimte is voor onderwijs en ontmoeting. Het is ons verlangen dat onze kinderen de gemeente ervaren als een veilige plek, waarbinnen ze de ruimte krijgen om te leren, te zingen, samen te bidden en om relaties aan te gaan.

De komende jaren richten we ons op het verder uitbouwen van:

 • Catechese
 • Boezemkids (oppas / kindernevendienst)
 • Kinderclub

Evangelisatiewerk

Als gemeente leveren we een actieve bijdrage aan het pionierswerk in onze wijk. We bieden ruimte voor de Alphacursus die vanuit Het Anker in ons verenigingsgebouw wordt gehouden. Met zangdiensten proberen we een aantal keren per jaar een laagdrempelige middagdienst te houden.

De Boezemkerk is via de Commissie Missionaire Toerusting (CMT) verbonden met het centrale evangelisatiewerk.

Verenigingswerk

Eens per maand komt de Bijbelgesprekskring op woensdagavond bij elkaar. De mannenvereniging vergadert twee keer per maand op donderdagavond. Vijf keer per jaar wordt er in samenwerking met de HVD op woensdag een ontmoetingsmiddag georganiseerd.

Zending

Vanuit onze gemeente wordt het project van Harriëtte Smit ondersteund. Zij is door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) als missionair jeugdwerker uitgezonden naar Frankrijk. Giften voor dit werk worden ingezameld via een maandelijkse collecte in de kerk, giften en sponsoring. We doen maandelijks voorbede voor dit werk. Wanneer Harriëtte op verlof is in Nederland, nodigen we haar uit voor een presentatie.

Ambten

We kennen in onze gemeente het ambt van: ouderling, diaken en ouderlingkerkrentmeester. Voor de invulling van vacatures zal de kerkenraad de gemeente raadplegen. Voor de procedure van verkiezen en benoemen, verwijzen we u naar de ‘plaatselijke regeling’ (op te vragen bij de scriba).

Gemeenteavond

De kerkenraad belegt tweemaal per jaar een gemeenteavond, waarbij u op de hoogte wordt gebracht van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zal een onderwerp van bezinning aan de orde wordt gesteld over geestelijk leven, de zending o.i.d. Om een onderwerp in te leiden kan een spreker van buiten de gemeente worden uitgenodigd. Gemeenteleden die zaken van belang aan de orde willen stellen, krijgen bij de rondvraag daarvoor de gelegenheid. Uw inbreng wordt gewaardeerd.

College van diakenen

De diakenen stimuleren het dienstbetoon in de gemeente. Er is aandacht voor individuele, maatschappelijke noden binnen de eigen gemeente maar ook wereldwijd ligt er een belangrijke taak. In de gemeente is de diaken ook het aanspreekpunt om (soms verborgen) noden te melden. Vanuit diaconaat willen we als gemeente barmhartigheid in de praktijk brengen. We geloven dat er door deze dienstbaarheid een getuigenis gegeven kan worden van de liefde van Christus.

De diaconie richt zich op:

 1. Het (ambtelijk) functioneren in de eredienst: inzamelen van de gaven en het dienen aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal.
 2. Zorg voor noden binnen de gemeente aan:
  1. Psychisch en sociaal zwakken binnen de kerkelijke gemeente;
  2. Zorg voor ouderen;
  3. Gemeenteleden in bijzondere situaties.
 3. Zorg voor noden in onze wijk, in samenwerking met de Protestantse Gemeente en met Pioniersplek Het Anker.
 4. Het informeren van de gemeente over en bijdragen in de leniging van noden elders in Nederland en daarbuiten.
 5. Het participeren of het doen participeren in zorginstellingen.
 6. Het participeren in het bestuurlijk werk van De Centrale Diaconie en het Interkerkelijk Diaconaal Beraad.
 7. Verder wordt verwezen naar het beleidsplan van de Centrale Diaconie van de Hervormde gemeente Ridderkerk (op te vragen bij de scriba).

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente is belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Dit omvat alle goederen en bezittingen van de gemeente, waarvan de gemeente als rechtspersoon eigenares of bezitster is. Het College van Kerkrentmeesters heeft daartoe de volgende taken:

Geldwerving

Het zorg dragen voor de geldwerving, waaronder worden gerekend:

 1. de inzamelingen (collecten) tijdens de kerkdiensten
 2. de uitvoering van de actie kerkbalans
 3. het innen en registreren van de vrijwillige bijdrage
 4. het inzamelen van afdracht voor de Solidariteitskas
 5. vermelding van de ontvangen collecten en giften in het kerkblad
 6. de uitvoering van eventuele bijzondere acties met een speciale bestemming.

Voorzien in stoffelijke behoeften

Het voorzien in stoffelijke behoeften van de wijkgemeente, waaronder wordt gerekend het beschikbaar stellen van geldmiddelen ter bekostiging van:

 1. salarissen, vergoedingen en sociale voorzieningen van de wijkpastor, gastpredikanten, koster, organist en andere professionele medewerkers
 2. het aanstellen van een koster, organist, en andere professionele medewerkers
 3. het in bezit hebben of huren, gebruiken en onderhouden van het kerkgebouw, verenigingsgebouw en pastorie
 4. kerkdiensten, pastoraat, catechese, jeugdwerk, evangelisatie en overig werk ter geestelijke vorming
 5. bijdragen en contributies aan plaatselijke, regionale, provinciale en landelijke kerkelijke organen
 6. verzekeringen, bestuur, beheer en administratie.

Verdere taken

Hieronder wordt gerekend:

 1. het verzorgen van de financiële administratie; (de begroting en de jaarrekening worden door het college van Kerkrentmeesters van de centrale gemeente opgesteld)
 2. het bijhouden van de ledenadministratie
 3. het aanstellen van medewerkers de verantwoordelijkheid dragen voor het werk wat deze medewerkers verrichten en indien daar een dringende reden voor is iemand van zijn of haar taak ontheffen
 4. het vaststellen van de vergoedingen voor de organisten, koster en overige medewerkers
 5. het opstellen en actualiseren van functieomschrijvingen en werkinstructies voor organisten, koster en overige medewerkers
 6. het zorg dragen voor een goede technische staat van de gebouwen met inbegrip van het noodzakelijk onderhoud, investeringen in gebouwen en inventaris, alsmede groot onderhoud
 7. het beheer voeren over het kerkgebouw, verenigingsgebouw en de inventaris
 8. in voorkomende gevallen het verhuren van een van de gebouwen of delen daarvan aan derden.

Deze speerpunten gelden voor de komende periode:

 • De voortgang van de bouwcommissie die de mogelijkheden onderzoekt voor nieuwbouw in combinatie met herontwikkeling
 • Het tijdig vinden van een nieuw onderkomen tijdens de bouwperiode
 • Het organiseren van de logistiek met betrekking tot de bouwperiode.
 • Gemeenteleden informeren en begeleiden over de wijze waarop een deel van het nalatenschap belastingvrij aan de kerk kan worden nagelaten.

Het College van Kerkrentmeesters werkt in overleg met en in verantwoordelijkheid aan de wijkkerkenraad en staat onder toezicht van het Centrale College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Ridderkerk. Meer informatie over de taken van het college van Kerkrentmeesters kunt u vinden in het beleidsplan van dit centrale college (op te vragen bij de scriba).

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente Boezemkerk te Ridderkerk op ……………………………….