Huisbezoek

Hoe is het pastoraat in onze wijkgemeente georganiseerd?

Het pastoraat is in beginsel gericht op de pastorale eenheid: een gezin of een alleenwonende. Bij hen vindt regelmatig (minimaal éé keer per anderhalf à twee jaar) een huisbezoek plaats door de wijkouderling, samen met de bezoekbroeder. Sommige bezoekbroeders leggen ook zelfstandig bezoeken af, met name bij ouderen in serviceflats, verzorgings- en verpleeghuizen.

De predikant -of in geval er geen predikant is de pastoraal medewerker- bezoekt gemeenteleden van 75 jaar en ouder rond hun verjaardag. Daarnaast bezoekt hij gemeenteleden die in het ziekenhuis zijn opgenomen of anderszins met een crisis te maken hebben. Ook zoekt hij regelmatig de gemeenteleden op die tijdelijk verblijven in zorginstellingen. Als er na het overlijden van een gemeentelid nabestaanden zijn in de wijkgemeente, bezoekt hij deze ook een aantal keren. Tenslotte bezoekt hij ook bij een geboorte of een huwelijksjubileum (vanaf 45 jaar elk lustrum) het betrokken gezin/echtpaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden door de wijkouderling te vragen dergelijke bezoeken te doen.

Pastorale contacten door diakenen, komen doorgaans voort uit diaconale behoeften en zijn dan ook meestal onderdeel van het diaconale contact.

Kan een pastor dit alleen?

Nee, daarvoor is de hulp van zoveel mogelijk gemeenteleden onmisbaar. Zij kunnen de ogen en oren zijn voor de genoemde pastors en hen attent maken op personen of situaties die pastorale aandacht vragen. Ook is het van grote waarde als mensen zelf hun behoefte aan pastoraal contact kenbaar maken. Het gaat echter nog verder:

Pastoraat is in zekere zin een opdracht voor ieder lid van de gemeente. Het omzien naar elkaar; het opmerken of er niemand losraakt ‘van de kudde‘ of achterblijft door moeilijkheden en zorgen; het beschikbaar zijn voor een ander in geval van ziekte of verzwakking. Dit mag niet beperkt blijven tot de taak van enkelen en hoeft niet uitbesteed te worden aan bovengenoemde pastors. Ieder gemeentelid kan ‘herder‘ zijn in eigen omgeving en zo handen en voeten geven aan Gods opdracht: ‘Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus‘. Dat zal de groei en bloei van de gemeente zeer ten goede komen. Dan is er warme aandacht en oprechte belangstelling voor elkaar en is het gemeentelijke leven tot eer van onze God.

Bij wie moet u zijn?

Het zijn vooral de ouderlingen die in het pastoraat een bijzondere taak hebben. In de gemeentegids vindt u de wijkindeling, zodat u weet wie u kunt verwachten op huisbezoek. Deze gids is af te halen in de Boezemkerk, of per mail via de scriba. Als er iets is, kunt u altijd met uw wijkouderling contact opnemen. Als u voor langere tijd ziek thuis bent of u ligt in het ziekenhuis, neem dan contact op met de scriba, of met uw wijkouderling. Als u voorbede wenst, kunt u dat ook aan hem doorgeven. Zie voor contactgegevens de contactpagina.

Meer informatie over pastorale hulp vindt u hier.