Diaconie

De basis van het diaconaat kunnen we in de Bijbel terugvinden. Barmhartigheid kunnen we het basiswoord noemen voor het hele diaconaat. Het grondwoord voor barmhartigheid is in het oude testament chèsèd, wat kan worden vertaald met goedheid, trouw, barmhartigheid, weldadigheid, loyaliteit, genade. Deze barmhartigheid is niet maar een opwelling van vriendelijkheid, maar is gebaseerd op een onderlinge relatie, waaraan rechten en plichten verbonden zijn. De barmhartigheid van God komt op uit het verbond dat Hij met Israël gesloten heeft. In Deuteronomium 7 vers 9 staat:

"Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties."
(Herziene Statenvertaling, Deuteronomium 7:9)

Bij barmhartigheid gaat het er niet allereerst om wat we voor de ander voelen, maar om wat we voor de ander doen, heel concreet.

In het Nieuwe Testament is barmhartigheid vooral de vertaling van het Griekse woord ‘eleos‘. Daarbij gaat het allereerst om de barmhartigheid van God die aan het licht komt in de gave van zijn Zoon Jezus Christus. Christenen mogen leven van Gods barmhartigheid. Het woord ‘eleos‘ kan ook worden vertaald met ‘ontferming‘. Net als in het Oude Testament gaat het bij ontferming om daadwerkelijke hulp. Als Bartimeüs tot Jezus roept: "Ontferm U over mij", dan vraagt hij concreet om weer ziende te mogen worden (Markus 10 vers 47 en 51).

Hoe werkt de Diaconie?

In het verleden werkte de diaconie vooral plaatselijk, men had de arme huizen en zorgde voor de weduwe en wezen. Maar ook buren en de vele kruideniers deden zichtbaar en onzichtbaar aan naastenhulp. Rond 1955 kwamen er de sociale wetten die zorgde dat we een verzorgingsstaat werden. Het leek alsof men toen niet meer naar de naaste om hoefde te kijken. Er werd toch wel voor gezorgd. Toch bleek dat door al die sociale wetten men niet meer de mens zag maar een dossier waardoor mensen die niet in het plaatje van de sociale dienst paste buiten de boot vielen. De diaconie heeft dit opgepakt en heeft verschillende diensten opgericht of ondersteunt deze. Denk bijvoorbeeld aan de Dienst Maatschappelijk Werk, de Schuilplaats en Eleos. Maar ook de Voedselbank voorziet, mede dankzij steun van diaconieën, aan een grote behoefte. Helaas zorgt de huidige consumptie maatschappij dat veel mensen door hun koopgedrag in de problemen komen.

Wat doet de Diaconie?

Het werkgebied van de diaconie is verder uitgebreid van plaatselijk naar gezamenlijk. Plaatselijk: voor de eigen wijk en centrale gemeente. Gezamenlijk: voor Ridderkerk met andere kerkgenootschappen, landelijk en wereldwijd met Kerk in Actie en Luisterend Dienen.

Zo helpen we bijvoorbeeld bij financiële problemen d.m.v. ondersteuning om de financiën weer op het rechte spoor te krijgen en/of met een lening bv. om een huisuitzetting te voorkomen of problemen van andere aard. Bijvoorbeeld hulp om ergens een spijker in de muur te slaan of het rijden naar een ziekenhuis voor een onderzoek. Ook voor een gesprek bij eenzaamheid of een helpende hand bij een verhuizing of naar een tuin omkijken bij ziekte is de diaconie beschikbaar. Een diaken kan echter niet alles alleen doen. Alles waar hulp nodig is kan besproken worden. Alles wat tussen u en een diaken besproken wordt, zal niet zonder uw toestemming met andere gedeeld worden. De diaconie kan echter niet alles zelf en kan soms alleen met behulp van gemeenteleden hulp bieden.

In de Centrale Diaconie beslissen we hoe de collecte opbrengsten worden verdeeld. Een onderdeel hiervan is de giftencommissie die de doelen beoordeeld en daarna de centrale diaconie adviseert en het collecterooster maakt. Zo worden er ook bij grote rampen, waar ook ter wereld, noodcollecten georganiseerd.

In het Interkerkelijk Diaconaal Beraad met bijna alle Ridderkerkse kerkgenootschappen overleg te voeren over bv. WMO vraagstukken.

Het is ook de taak van de diaconie om te zorgen voor een diaconaal bewustzijn bij de gemeente. Zij zijn de ogen en oren van de diakenen.

De Hervormde Vrouwendienst draagt ook bij aan het diaconaal werk.

Hoe bereikt u de diaconie?

De contactgegevens staan op de contactpagina op deze website. Tevens kunt u in contact komen door bijvoorbeeld een gemeentelid, ouderling, voorganger of pastoraal werker aan te spreken. Adressen van de diaconaal werkers vind u in de wijkgids. Deze gids is af te halen in de Boezemkerk, of per mail via de scriba (zie contact).

Links naar diaconale websites