Wat geloven wij

Hoogste doel

Het hoogste doel van ons leven is dat wij God eer geven en ons voor eeuwig in Hem verheugen. Hoe wij dat kunnen doen, leert God ons door Zijn heilig Woord, de Bijbel. Hij heeft Zijn Woord gegeven door de onfeilbare inspiratie van Zijn Heilige Geest. Daarom kunnen wij zeker weten wat we over Hem moeten geloven en wat Hij van ons vraagt.

God

Wij geloven dat God een geestelijk wezen is, oneindig, eeuwig en met niets of niemand te vergelijken. Er is maar één God, maar er zijn drie goddelijke personen: de Vader (mijn Schepper), de Zoon (mijn Verlosser) en de Heilige Geest (mijn Trooster). Aan Zijn macht, wijsheid, rechtvaardigheid, goedheid en waarheid kunnen wij ons met een gerust hart toevertrouwen.

Schepping en voorzienigheid

Wij geloven dat de hemel en de aarde, en alles wat daarin is, het werk van Gods handen zijn. Hij regeert ook alles wat Hij gemaakt heeft. Zo zal alles dienen tot het doel waartoe God het geschapen heeft. Daarom zullen wij, die op God vertrouwen, niet beschaamd worden, maar veilig rusten in de bescherming van Zijn almachtige liefde.

De zondeval

Wij geloven dat God de mens naar Zijn eigen beeld geschapen heeft, in kennis, gerechtigheid en heiligheid, en met hem een levensverbond heeft opgericht op voorwaarde van gehoorzaamheid. De mens is echter tegen God in opstand gekomen en is gevallen in zonde en ellendigheid. In die zonde en ellendigheid zijn wij ook geboren.

Verloren in zonde en schuld

Wij geloven dat we, gevallen in Adam (mijn eerste vader), van nature een ‘kind des toorns‘ zijn, onder het oordeel van God en verdorven in lichaam en ziel, geneigd tot het kwaad en onderworpen aan de eeuwige dood. Uit deze ellendige toestand kan ik niet verlost worden dan alleen door de onverdiende genade van God mijn Zaligmaker.

Uitverkiezing

Wij geloven dat God de wereld niet heeft losgelaten, om die in de zonde ten onder te laten gaan. In Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, heeft Hij Zich van eeuwigheid een ontelbaar grote menigte mensen uitverkoren, om hen uit hun zonde en ellende te verlossen en om door hen in deze wereld opnieuw Zijn koninkrijk der gerechtigheid op te richten. Wij mogen ervan verzekerd zijn dat wij zelf ook deel hebben aan dit koninkrijk als we vasthouden aan Christus de Heere.

Christus‘ werk op aarde

Wij geloven dat God Zijn volk met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus onze Heere. Wij geloven dat Hij, hoewel Hij eeuwige Zoon van God was en altijd blijft, geboren is uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij degenen die onder de wet waren verlossen zou; wij geloven dat Hij de straf van mijn zonden gedragen heeft in Zijn eigen lichaam op het kruishout en in Zijn eigen persoon de gehoorzaamheid die wij aan de gerechtigheid van God schuldig zijn vervuld heeft en ons nu aan Zijn Vader voorstelt als Zijn verkregen eigendom, tot de verheerlijking van Zijn genade, voor eeuwig. Daarom doe wij afstand van elke eigen verdienste en stellen wij al ons vertrouwen alleen in het bloed en de gerechtigheid van Christus onze Verlosser.

Christus‘ werk in de hemel

Wij geloven dat Jezus Christus onze Verlosser, Die voor onze zonden gestorven is, opgewekt is voor onze rechtvaardiging. Daarna is Hij opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de almachtige Vader. Daar bidt Hij voortdurend voor Zijn volk en regeert Hij de gehele wereld als Hoofd over alle dingen ten behoeve van Zijn Kerk. Wij hoeven dus geen kwaad te vrezen en mogen zeker weten dat niets ons uit Zijn handen kan rukken en niets ons kan scheiden van Zijn liefde.

De Heilige Geest

Wij geloven dat de verlossing die Christus verworven heeft toegepast wordt in het leven van al de Zijnen door de Heilige Geest. Hij werkt het geloof in ons en verbindt ons daardoor met Christus. Hij vernieuwt onze gehele natuur naar het beeld van God. Hij stelt ons ook in staat om meer en meer aan de zonde te sterven en op te staan in een nieuw leven; totdat ik, als dit genadige werk in ons voleindigd is, de heerlijkheid mag binnengaan; terwijl wij deze heerlijke toekomst verwachten, moeten wij streven naar volmaakte heiligheid in de vreze van God.

Bekering en geloof

Wij geloven dat God in het evangelie allereerst van ons vraagt dat wij ons, uit een waarachtig besef van onze zonde en ellende, met smart en haat van onze zonden afkeren en Jezus Christus ontvangen en voor de zaligheid rusten op Hem alleen. Zo, met Hem verbonden, ontvangen wij vergeving van onze zonden worden wij aangenomen als rechtvaardig in de ogen van God, alleen op grond van de gerechtigheid van Christus die ons toegerekend wordt en die wij door het geloof alleen ontvangen. Zo, en zo alleen, geloven wij dat we mogen behoren tot de kinderen van God en mogen delen in hun voorrechten.

Wandelen door de Geest

Wij geloven dat we, vergeven en aangenomen om Christus‘ wil, vervolgens moet wandelen in de Geest die Hij voor ons verworven heeft en door Wie de liefde in ons hart wordt uitgestort. Zo vervullen wij de gehoorzaamheid die we aan Christus als onze Koning verschuldigd zijn; zo verrichten wij getrouw alle plichten die de heilige wet van God mijn hemelse Vader mij oplegt; en zo vertonen wij in ons leven en handelen steeds het volmaakte voorbeeld dat Christus Jezus, onze Leidsman, ons gesteld heeft, Die voor ons gestorven is en Die ons Zijn Heilige Geest geschonken heeft, zodat wij de goede werken mogen doen, die God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

De kerk en de genademiddelen

Wij geloven dat God Zijn kerk in deze wereld opgericht heeft. Hij heeft haar de bediening van het Woord, de heilige sacramenten en het gebed geschonken, opdat door deze middelen de uitnemende rijkdom van Zijn genade in het evangelie aan de wereld bekendgemaakt zou worden en, door de zegen van Christus en de werking van Zijn Geest in degenen die deze middelen door het geloof ontvangen, de weldaden van de verlossing aan Zijn volk uitgedeeld zouden worden. Wij moeten deze genademiddelen dus met ijver, voorbereiding en gebed waarnemen, zodat wij door deze middelen onderwezen en versterkt worden in het geloof, in de heiliging van het leven en in de liefde. Ook moet wij ons beijveren de wereld met dit evangelie en deze genademiddelen in aanraking te brengen.

Een heerlijke toekomst

Wij geloven dat Jezus Christus zal wederkomen in heerlijkheid zoals Hij eenmaal gekomen is in genade. Hij zal wederkomen om de wereld in gerechtigheid te oordelen en om een ieder Zijn eeuwige loon te geven. Als wij in Christus sterven, zal onze ziel bij ons sterven volmaakt worden in heiligheid en zullen wij naar de Heere gaan. Wanneer Christus terugkomt in Zijn majesteit zullen wij in heerlijkheid opgewekt worden en volmaakt gelukkig gemaakt worden in de volle genieting van God tot in eeuwigheid. Bemoedigd en gesterkt door deze zalige hoop wordt van ons vereist om hier op aarde gewillig te lijden als een goed soldaat van Christus Jezus, hiervan verzekerd: als wij met Hem sterven, zullen wij ook met Hem leven, als wij met Hem verdragen, zal ik ook met Hem heersen.